Кредити за куповину пољопривредног земљишта са каматом од 1%

0 1.512

Кредитна линија Развојног фонда Војводине намењен куповини пољопривредног земљишта са каматом од 1%

Развојни фонд Војводине објавио је конкурс за доделу кредита за куповину пољопривредног земљишта на територији АП Војводине. За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 150.000.000,00 динара.

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности носилаца индивидуалних пољопривредних газдинстава.

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на територији АП Војводине који имају активан статус газдинства и отворен наменски рачун у пословној банци пријављен у Управи за аграрна плаћања.

Кредити су намењени куповини пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава.

Услови кредитирања:

 1. износ кредита:од 500.000,00 динара до 10.000.000,00 динара
 2. примена валутне клаузуле:– за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се средњи курс евра на дан уплате или исплате
 3. каматна стопа:2% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и  3% на годишњем нивоу за кредите обезбеђене хипотеком(каматна стопа за кориснике кредита који своју пословну активност обављају на територијама градова и општина Аутономне покрајине Војводине сврстаних у трећу и четврту групу развијености се смањује за један процентни поен)
 4. рок враћања кредита:60 месеци, након истека грејс периода
 5. грејс период:12 месеци
 6. сопствено учешће:најмање 20% вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине
 7. ануитети се обрачунавају и плаћају квартално
 8. у грејс периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене каматне стопе
 9. обезбеђење кредита:– личне менице физичког лица носиоца регистрованог пољопривредног газдинства – гаранција пословне банке или заложно право првог реда или нижег уколико је Фонд једини хипотекарни поверилац на пољопривредном земљишту у корист Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: Фонд), чији је минимални однос процењене вредности и траженог кредита 200%.

Минимални услови:

 1. Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду
 2. Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода
 3. Навршених мање од 60 година живота
 4. Куповина минимум 1 ха, а максимум 15 ха пољопривредног земљишта
 5. Куповина пољопривредног земљишта од власника који нису законски наследници у правој линији или брачних другова
 6. Пољопривредно земљиште које је предмет куповине мора бити у пречнику од 50 км од седишта регистрованог пољопривредног газдинства
 7. Куповина пољопривредног земљишта ће се извршити у року од најдуже 10 месеци рачунато од дана закључења Уговора о кредиту.

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију.

Комплетна потребна документација доставља се приликом предаје захтева за кредит у Развојном Фонду Аутономне Покрајине Војводине доо у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или се доставља поштом на исту адресу.

Угљеша Тркуља – ПСС Рума

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana