Javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija u MZ Jaša Tomić

1.053

Opštinsko veće opštine Sečanj, na sednici održanoj dana 01.03.2018. godine, donelo je Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za davanje u zakup poslovnih prostorija u MZ Jaša Tomić i raspisuje Javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostorija u MZ Jaša Tomić putem javnog nadmetanja.

Predmet davanja u zakup su poslovne prostorije u Jaši Tomić u ulici Žarka Zrenjanina br.26, izgrađene na parceli broj 148 KO Jaša Tomić, ukupne površine 52,00 m2 (poseban deo br.3), upisane u Listu nepokretnosti broj: 449 KO Jaša Tomić, a koje se nalaze u II (drugoj) zoni. Nepokretnost se daje u zakup kao prostor za trgovinu namenjen za snabdevanje stanovništva i daje se u viđenom stanju. Poslovne prostorije se daju u zakup na period od 5 (pet) godina. Zakup prestaje istekom roka na koji se poslovne prostorije daju u zakup.

Početna licitaciona cena je 6.760,00 din. (slovima: šesthiljadasedamstotinašezdeset dinara i 00/100), (52,00 m2 h 130,00 dinara – II zona). Visina licitacionog koraka je 500,00 dinara.

Poslovne prostorije koje se daju u zakup mogu se razgledati svakim radnim danom za vreme trajanja javnog oglasa u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

Postupak javnog nadmetanja sprovodiće se u zgradi opštine Sečanj (mala većnica), dana 11.04.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva fizička i pravna lica koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnoj prostoriji koja se daje u zakup. U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati članovi Komisije iz člana 9. ove odluke i njihovi zamenici, kao i bivši zakupci koji nisu izmirili svoja dugovanja prema opštini po osnovu zakupa (zakupnina, naknada za izvršene komunalne usluge i dr.).

Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da podnesu prijavu za učešće na javnom nadmetanju Komisiji u pisanom obliku, najkasnije u roku od 24 časa pre časa koji je određen za početak javnog nadmetanja.

Obrazac prijave za učešće u javnom konkursu može se preuzeti u pisarnici opštinske uprave opštine Sečanj od dana 27.03.2018. godine.

Prijava iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži:

Podatke o podnosiocu prijave i to:

– Za fizička lica, odnosno preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, fotokopiju važeće lične karte, kopiju rešenja o upisu radnje u registar kod nadležnog organa, naziv radnje, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke,

– Za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kopiju izvoda iz registra Republičkog zavoda za statistiku, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a i kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke,

– Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

– Naznaku delatnosti koja će se obavljati u poslovnoj prostoriji,

– Dokaz o uplati depozita,

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.