Konkurs Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova

0 1.830

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova („Sl. list AP Vojvodine“ br. 14/04 i br. 3/06), člana 6. Statuta Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova, Finansijskog plana Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu, Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanja rodne ravnopravnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti za period 2016. do 2018. godine („Sl. glasnik RS“ br. 4/2016), člana 2. Zakona o ravnopravnosti polova („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009) i Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

I

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici i učesnice konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.
Pod seoskim kućama iz stava 1 smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.
Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 43.000.000,00 dinara.
Učesnici i učesnice konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

II

CILJEVI KONKURSA

Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih
aktivnosti
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

III

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

IV

USLOVI KONKURSA

Učesnici i učesnice konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da jedan od učesnika konkursa nije stariji od 40 godina života
2. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina
4. da je bar jedan supružnik/partner u radnom odnosu
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
6. da tržišna vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 2.000.000,00 dinara.

V

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika/učesnice konkursa;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika/učesnice konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika/učesnice konkursa;
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika/učesnice konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o radnom odnosu Učesnika/učesnice konkursa (prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika/učesnice konkursa (potvrda iz PIO fonda)
7. Overenu izjavu Učesnika/učesnice konkursa da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika/učesnice Konkursa;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika/učesnice konkursa;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koja se predlaže za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika/učesnice konkursa
13. Izjava Učesnika/učesnice konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

VI

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“
2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno ona koja su se našla u predlogu Odluke o dodeli bespovratnih
sredstava.
4. Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora.
6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

VII

Prijave na Konkurs će se primati do 30. septembra 2017. godine

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova na adresi www.ravnopravnost.org.rs, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 ili putem imejla zavod.ravnopravnost @gmail.com

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana