Otvoren konkurs za sekretara mesne zajednice Jaša Tomić

1.251

Na osnovu člana 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Mesne zajednice Jaša Tomić i Odluke Saveta Mesne zajednice Jaša Tomić od 14.02.2018. godine, Savet Mesne zajednice Jaša Tomić objavljuje:

- Prodaja jagoda -

J A V N I   O G L A S

Za popunu upražnjenog radnog mesta Sekretara Mesne zajednice Jaša Tomić na određeni vremenski period od 4 ( četiri ) godine

Broj izvršilaca 1 ( jedan ) radnik

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:
– minimum IV stepen stručne spreme ( plata po Ugovoru o radu ne može biti veća od VI stepena stručne spreme

– radno iskustvo nije neophodno

– broj izvršilaca 1 ( jedan ) radnik

Kandidati su dužni predati Molbu sa potrebnom dokumentacijom u roku od 10 ( deset ) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.
Potrebna dokumentacijа:

– potvrda o prebivalištu (fotokopija lične karte)

– fotokopija radne knjižicе

– potvrda sa biroa ukoliko je lice nezaposleno

– diploma o završenoj školskoj stručnoj spremi

– fotokopija vozačke dozvole ukoliko je kandidat poseduje

Javni Oglas o upražnjenom radnom mestu objaviti na Oglasnoj tabli Mesne zajednice Jaša Tomić
Savet Mesne zajednice Jaša Tomić doneće Odluku o izboru kandidata za Sekretara Mesne zajednice Jaša Tomić u roku od 10 (deset) dana po zatvaranju javnog oglasa
Ne blagovremene i nepotpune Molbe kandidata neće se uzimati u Razmatranje
Molbe sa potrebnom dokumentacijom podnositi na sledeću adresu: Mesna zajednica Jaša Tomić, ulica Maršala Tita broj 80, 23230 Jaša Tomić.

Za sve potrebne informacije obratiti se na telefon: 023/848-202

Rok za podnošenje Molbi i dokumentacije je do 28.02.2018. godine

 

Predsednik Saveta MZ. Jaša Tomić

Guran Đorđe

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.