U Sečnju otvorena kancelarija za smanjenje siromaštva

853

Po ugledu na ostale opštine i u Sečnju je otvorena kancelarija za smanjenje siromaštva. Opštinsko veće je za koordinatora Kancelarije imenovalo Biljanu Savović a za članove komisije po dva iz Opštinskog veća i Centra za socijalni rad a za predstavnicu kancelarije imenovalo je Radu Popadić.
Tim povodom smo razgovarali sa Biljanom Savović koordinatorkom kancelarije za smanjenje siromaštva koja je rekla:
-„Zahvaljujući Oštinskom veću i predsedniku opštine osnovana je kancelarija za smanjenje siromaštva u Sečnju koja je počela da radi“ rekla je Biljana Savović koordinatorka osnovane komisije.
Koji je cilj kancelarije?
Osnovni cilj ove kancelarije je uspostavljanje novih lokalnih usluga koje će unaprediti položaj i kvalitet života socijalno ugroženih osoba.
Kancelarija je deo projekta „Povećanje efikasnosti socijalne usluge kroz međuopštinsku saradnju i promociju aktivacije (angažovanja radne snage) ranjivih grupa na lokalnom nivou“.
Ko su korisnici pomoći?
Korisnici su pojedinac ili porodica državljani Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji opštine Sečanj, a mogu biti i strani državljani i lica bez državljanstva, u skladu sa odgovarajućim zakonom i međunarodnim ugovorima, koji se nađu na teritoriji opštine Sečanj u vanrednim i izuzetno teškim prlikama. Porodicom se smatra životna zajednica bračnih ili vanbračnih supružnika, roditelja (koji su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici) i dece, kako bračne tako i vanbračne i usvojene dece. Kao deo porodice smatraju se i krvni srodnici do drugog stepena srodstva, pod uslovom da svi žive u zajedničkom domaćinstvu.
Ko ima pravo na jednokratnu pomoć?
Pravo na jednokratnu pomoć u opštini Sečanj u naturi ima korisnik, koji se iznenada ili trenutno nađe na stanju socijalne potreba, koju ne može samostalno prevazići i to naročito u slučajevima: zadovoljavanja osnovnih životnih potreba otklanjanja posledica elementarnih nepogoda, prihvata po prestanku smeštaja u ustanovu socijalne zaštite i drugim vanrednim i izuzetno teškim prilikama
Šta podrazumeva zadovoljavanje osnovnih životnih potreba?
Pod zadovoljavanjem osnovnih životnih potreba podrazumeva se pre svega nabavka neophodnih sredstava za domaćinstvo kao što su: namirnice, ogrev, udžbenici i školski pribor za decu, lekovi, higijenski pribor, neophodna garderoba kao i zadovoljavanje drugih potreba, izazvanih specifičnim stanjem ili situacijom (dug za izmirenje električne energije, plina, vode, smeća, sanacije nastale štete usled nepogode, izrada ličnih dokumenata, pomagala za osobe sa invaliditetom, bolest, teška invalidnost i drugo).
Kancelarija se nalazi u prostorijama bivšeg radio Sečnja. Radno vreme sa strankama je svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 časova.
Za sve informacije možete otići lično u kancelariju ili pozvati Radu Popadić na 063 499 661.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.