JAVNI KONKURS ZA POSTAVLJENJE JAVNOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE SEČANJ

0 711

Opis posla: Poslovi pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Sečanj.
Uslovi: Stečeno visoko obrazocanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalisičkim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosnsno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit, najmanje sedam godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, državljansgvo Republike Srbije, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jeinice lokalne samouprave, zvog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan pravosnažno na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Trajanje rada na funkciji i mesto rada: rad na funkciji po ovom konkursu traje pet godina, a mesto rada je Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br. 57.
Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o pravobranilaštvu, Zakona o javnoj svojini, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o prekršajnom postupku, Statuta opštine Sečanj i Odluke o opštinskom pravobranilaštvu opštine Sečanj.
Način provere stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku: Konkursna komisija obavlja usmene razgovore sa svim kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak u skladu sa odredbama čl. 22. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
Rok za podnošenje prijave na konkurs: Rok za podnošenje prijava je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u publikaciji „Poslovi“.
Adresa na koju se podnose prijave za konkurs: Prijave na javni konkurs sa dokazima o ispunjenju uslova javnog konkursa, dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom
„Prijava na javni konkurs za postavljenje pravobranioca opštine Sečanj“, Sečanj, ul. V. Karađorđa, br. 57, Sečanj.
Sadržina prijave na konkurs: Prijava na konkurs sadrži podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon i elektronsku adresu.
Uz prijavu na javni konkurs priložiti sledeću dokumentaciju: u orginalu ili u overenoj fotokopiji (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih , uverenje o državljanstvu, diplomu o završenom Pravnom fakultetu, dokaz o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu, isprave kojima se dokazuje da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnostiiz iz radnog odnosa, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijske uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je između ostalog, da organ može da vrši uvid pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.
Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova – Policijska uprave da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik konkursa uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jedno od mogućnosti da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu, u periodu od 10-12 časova: Lidija Mećević, tel. 023/3841-410, zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Sečanj na poslovima ljudskih resursa.
Izborni postupak: Izborni postupak sprovodi Konkursna komisija koju imenuje Predsednik opštine Sečanj. Po isteku roka za podnošenje prijava na javni konkurs, Konkursna komisija pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze i sastavlja spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kandidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad.
U izbornom postupku se vrši ocenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata koji učestvuje u izbornom postupku, prema kriterijumima i merilima propisanim na izborima. Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak dostavlja se pismeno obaveštenje o tome kad otpočinje izborni postupak. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese ako je data, kao i telefonskim putem.
Izbor kandidata: Po okončanom izbornim postupku Konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatima ispunili merila propisana za izbor. Konkursna komisija dostavlja Predsedniku opštine Sečanj listu za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka. Predsednik opštine Sečanj će u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor, predložiti jednog kandidata za postavljanje Opštinskom veću opštine Sečanj.
Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Ovaj konkurs objaviće se preko Nacionalne službe za zapošljavanje u listu „Poslovi“ kao i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Sečanj.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.
Dokumenti za preuzimanje:
JAVNI KONKURS ZA POSTAVLJENJE JAVNOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE SEČANJ

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana