Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije

0 425

Ministarstvo odbrane objavljuje Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije.
1. Pravo prijavljivanja kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire roda avijacije
Na kurs za rezervne oficire roda avijacije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2022. godini navršavaju do 27 godina života.
Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srbije; da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti; da je zdravstveno sposoban za vojnu službu; da nije odlužio vojni rok sa oružjem; da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da ima mesto prebivašta na teritoriji Republike Srbije.
Pored opštih, kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire roda avijacije mora da ispunjavati i sledeće uslove:
– da ima završene osnovne akadamske studije u obimu od 240 ESPB bodova ili osnovne akademske studije u trajanju od najmanje četiri godine ili osnovne strukovne studije sa završenim strukovnim specijalističkim studijama u obimu od 240 ESPB sa prosekom iznad 7,00;
– da navršava 27 godina do kraja 2022. godine,
– da je psihofizički zdrav i sposoban za letačku službu i – da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije
Prijavu kandidat podnosi na jedan od sledećih načina:
nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta,
– preko portala E uprava Vlade Republike Srbije,
– preko jedinica postanske mreže JP „Pošte Srbije-Beograd”.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.
Kandidat za slušaoca kursa za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
overenu kopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju, popunjen i overen obrazac i saglasnost za izvršenje bezbednosne provere,
3. Izbor kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire u Vojsci Srbije
Selekcija kandidata realizovaće se u dva dela. Prvi deo selekcije obuhvata psihološku i medicinsko-zdravstvenu procenu i bezbednosnu procenu. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma isključuju se iz dale selekcije.
Drugi deo selekcije obuhvata medicinsko zdravstvenu procenu za letača koja se realizuje u VMI, selektivnu padobransku obuku i selektivnu letačku obuku koje se realizuju u jedinicama Vojke Srbije. Kandidati koji ne zadovolje jedan od navedenih kriterijuma isključuju se iz dalje selekcije.
O terminima za selekciju po datumu, mestu, vremenu i ostalim bitnim informacijama u vezi sa procesom selekcije kandidati će biti obavešteni pisanim i telefonskim putem.
Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrši regionalni centar Ministarstva odbrane , na osnovu predloga centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda, psiholoških ispitivanja kandidatau ovlašćenim vazduhoplovnim ustanovama, realizovane padobranske obuke i selektivne letačke obuke.
Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane , u skladu sa Planom prijema slušaoca kursa za rezervne oficire za septembarski uputni rok.
Kandidatima koji uspešno završe Kurs za rezervne oficire roda avijacije biće ponuđena mogućnost prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu oficira roda avijacije i sticanje zvanja pilota.
4. Zaključivanje ugovora
Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, novčana primanja, uslove života i rada, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu, na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs i Komandi RViPVO.
Izabrani kandidati se upućuju na Kurs za rezervne oficire 01.09.2022. godine.
Javni oglas za prijavu kandidata za slušaoce kursa za rezervne oficire Vojske Srbije roda avijacije u 2022. godini otvoren je od 1. februara do 31. marta 2022. godine.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana