RAZVOJ OBAVEZAN

0 452

[url=https://www.jasatomic.org/03042008/braca1.jpg][img]https://www.jasatomic.org/03042008/braca1tn.jpg[/img][/url]
U jašatomi?kom „Rataru“ uo?i privatizacije
Na parcelama jašatomi?kog Društvenog poljoprivrednog preduze?a „Ratar“ ubrzano se ostvaruje plan prole?ne setve. Še?erna repa, od koje su mnogi odustali, ve? je posejana na ?ak 165 hektara, a u toku je setva uljarica. Za soju je izdvojeno 250 hektara, od toga za semensku 88 (najve?i deo semena proizvodi se za kompaniju „Delta“), dok je suncokret planiran na oko 300 hektara – koliko ?e biti i pod kukuruzom. Ina?e, ozimi usevi, zasejani na oko 500 hektara, kako isti?e direktor, dipl. inž. Bojan Marini?, u odli?nom su stanju.

– Uz soju, proizvodimo i semenski kukuruz, „Pionirove“ hibride, tako?e za „Deltu“, kao i semenske strnine, pšenicu na 80, ozimac na 70, i jari je?am isto tako na 70 hektara – napominje Marini?. – Drugim re?ima, proizvodnja i dorada semena su s aspekta profita naša najzna?ajnija delatnost, a Semenski centar (kapaciteta 40 tona za osam sati) sa silosom od 5200 tona je stožer naše firme. Pri tome je od posebnog zna?aja naš zalivni sistem koji pokriva 400 hektara, ali je do sada radio s polovinom kapaciteta. Ove godine ?e biti kompletno u funkciji u toku vegetacije, tako da ?e, ukoliko bude potrebe, obezbediti potrebne koli?ine vlage še?ernoj repi i semenskim kulturama.

Od ostalih delatnosti, netipi?nih za poljoprivredna preduze?a, pomenimo da „Ratar“ iz svoje pekare pecivom snabdeva gra?ane Jaše, kao i ?etiri škole s podru?ja opštine, a tu je i rasadnik u kome se proizvode sadnice sibirskog bresta, bagrema, gledi?ije, duda, platana, javora. Deo sadnica se proda na tržištu, ali jedna koli?ina se besplatno podeli gra?anima Jaše Tomi?a, kao i okolnih mesta – akcije podele sadnica su redovne.

– Cilj nam je da se pospeši pošumljavanje u podru?ju s najmanje šuma u Evropi, „Ratar“ je sam podigao 120 hektara šume, i da doprinesemo ozelenjavanju naselja, da ona postanu lepše mesto za življenje. Upravo iz želje da ekološki sa?uvamo svoju sredinu, prihvatio sam se i angažmana u predstoje?im lokalnim izborima. Ekologija, poljoprivreda, agrarni budžet, kultura – da u?inimo nešto kako bi deponije na ulazu u sela prestale da budu naš brend – to je smisao koji pokre?e Grupu gra?ana „Moja opština, moja stranka”. Nema tu neke politike, želimo samo da uti?emo na brže ure?enje i unapre?enje naših sela, i podizanje kvaliteta života u njima.

Ina?e, DPP „Ratar“, sa 90 zaposlenih kojima se redovno ispla?uju zarade, jedno je od retkih poljoprivrednih preduze?a koje ni-je okon?alo proces privatizacije. Kako Marini? najavljuje, aukcijska prodaja predstoji polovinom godine. Taj ?as ova firma do?ekuje spremno, sa dva pripremljena projekta koja su ušla u investicioni plan aukcijske prodaje, što ?e re?i da su obavezni za budu?eg vlasnika. Re? je o izgradnji ribnjaka na 180 hektara (na potesu „Bela bara“), i o podizanju kontrolisanog lovišta sa uzgojem divlja?i na 350 hektara.

Autor: S. M.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana