Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete

0 1.574

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pravo učešća na Konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 01.01.2020. godine rodi treće ili četvrto dete.
Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu stambene jedinice ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje stambene jedinice u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Pod stambenom jedinicom iz prethodnog stava smatraju se nepokretnosti (stanovi ili kuće) koje se nalaze u sedištima gradova i opština, kao i u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta na teritoriji AP Vojvodine, i to na zemljištu koje je planskim dokumentom predviđeno za gradnju i koje su upisane u katastar nepokretnosti.
Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje rađanja i afirmaciju pronatalitetne politike,
– ublažavanje i zaustavljanje negativnih demografskih trendova i
– iniciranje procesa poboljšanja deografske strukture u opštinskim, gradskim i ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

Tekst konkursa
Obrazac za prijavu
Pravilnik
Odluka
Obaveštenje učesnicima konkursa

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana