KONKURSI POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U 2022. GODINI

0 770

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje:
KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 6 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 3.000.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.
KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2022. godini
Krediti će biti odobravani za nabavku novih sistema protivgradnih mreža, kao i stubova, žice i naslona, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Rok otplate 15 meseci računajući od dana prenosa sredstava,
Korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita,

KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2022 godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 54.00.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.
KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 2.000.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.
KONKURS za dodelu kredita za finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
– Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
– Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
– Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2022. godini
Krediti će biti odobravani za nabavku standardnih i standardnih SA sadnica (standardne sadnice) ili sertifikovanih sadnica voćaka i grožđa i vinove loze, koje su nabavljene od pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, hmelja i vinove loze i nabavku naslona odnosno kolja, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 24 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 300.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 4 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.
KONKURS za dodelu kredita za kupovinu poljoprivrenog zemljišta do 5 hektara u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine,
Maksimalan iznos kredita 4.500.000,00 dinara,
Minimalni iznos kredita 600.000,00 dinara,
Kredit se odobrava sa rokom vraćanja od 5 godine u koji je uključen grejs period od 12 meseci, računajući od dana prenosa sredstava,
Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,
Otplata se vrši u šestomesečnim ratama, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda.

KONKURS za dodelu kredita za kupovinu semenske robe, đubriva i zaštitnih sredstava u poljoprivredi u 2022. godini
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
Maksimalan iznos kredita 3.000.000,00 dinara,
Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 500.000,00 dinara,
Rok otplate zaključno sa 30.10.2023. godine u jednokratnom iznosu.

Pravo konkurisanja imaju:
–registrovana poljoprivredna gazdinstva – pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu, kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine;
–kod konkursa za kupovinu poljoprivrednog zemljišta do 5 hektara pravo učešća na konkursu imaju isključivo fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine). Fond neće obračunavati i naplaćivati penale i kazne za prevremenu otplatu kredita.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.
Podnosilac prijave sam bira dobavljača, koji izdaje predračun sa specifikacijom nove opreme/poljoprivredne mehanizacije/sadnog materijala i ostalog što je predmet kreditiranja (uz izjavu dobavljača da je roba na lageru ili da će je isporučiti u roku od maksimalno mesec dana od dana uplate sredstava i da sa podnosiocem prijave nije u svojstvu povezanog lica).
Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava svakom korisniku.
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koji je naveden u predračunu i ugovoru o kreditu, a o uplati iznosa odobrenog kredita dobavljaču će se obavestiti korisnici kredita putem mejla iz prijave. Korisnik je obavezan da odobreni kredit koristi samo za namene navedene uslovima konkursa odnosno po predračunu koji je dostavljen prilikom prijave na konkurs.
Dokumentacija podneta za Konkurs se ne vraća.
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
Originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu odnosno popunjen, potpisan i overen predugovor o prodaji nepokretnosti (kupovina poljoprivrednog zemljišta).
Predračuni učesnika konkursa za poljoprivrene mašine i druge opreme po drugim konkursima moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja istih.
Na predračunu mora da se navede da je oprema ili poljoprivredna mehanizacija nova.
Prihvatljivi predračun za nabavku standardnih i standardnih SA sadnica (standardne sadnice) ili sertifikovanih sadnica voćaka i grožđa i vinove loze, koje su nabavljene od pravnog lica, odnosno preduzetnika upisanih u Registar proizvođača sadnog materijala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, hmelja i vinove loze.
Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik “, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
Pod povezanim licem u odnosu na određeno fizičko lice, prema Zakonu o privrednim društvima (Član 62.), a u smislu ove Izjave podrazumevaju se:
njegov krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik i vanbračni partner ovih lica;
-njegov supružnik i vanbračni partner i njihovi krvni srodnici zaključno sa prvim stepenom srodstva;
-njegov usvojilac ili usvojenik, kao i potomci usvojenika;
-druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu.
Fond neće prihvatati izmene predračuna u smislu promena gde se menja namena konkursa, vrsta mehanizacije, dobra ili sadnog materijala, izmena na uštrb kvaliteta, strukture, opreme itd. Savet Fonda, na predlog Komisije, može odobriti određene opravdane izmene koje oceni kao prouzrokovane objektivnim okolnostima.
Original list nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo – izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po ili dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, u zavisnosti od kreditne linije.
Može se dati hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.
Kada je predmet hipoteke samostalni objekat hipoteka se upisuje na celoj parceli (obavezno izvršena konverzija prava korišćenja) kao i na ostalim objektima koji se nalaze na parceli, sve u skladu sa procedurama Fonda.
Prihvataju se kao predmet hipoteke stambeni ili poslovni objekti isključivo u sledećim gradovima i opštinama: Novi Sad, Beograd, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Vršac, Sremska Mitrovica i Ruma, Pančevo i Inđija.
Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu tržišne vrednosti predložene hipoteke izdatu od strane licenciranog procenitelja ovlašćene struke, ne stariju od 60 dana, od dana raspisivanja konkursa.
Ukoliko je iznos na predračunu do milion dinara, neophodno je dostaviti fotokopiju rešenja poreza na imovinu izdatu za prethodnu godinu za vlasnika nepokretnosti kao predložene hipoteke.
U slučaju odobravanja kredita obezbeđenog stambenom ili poslovnom nepokretnošću, potrebno je dostavitu i Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda, a za ceo period otplate kredita (za svaku godinu otplate, a ukoliko se ne dostavi godišnja uplata polise, Fond može raskinuti ugovor o kreditu).
Procena poljoprivrednog zemljišta ne obuhvata vrednost zasada.
Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelja vrednost poljoprivrednog zemljišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelja. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva.
Za kreditnu liniju za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov, vrednost poljoprivrednog zemljišta mora biti u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);
3. Kod izgradnje objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća – predmet i predračun radova i građevinska dozvola izdata od strane nadležnog organa uprave;
4. Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
5. Original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne starije od 30 dana);
6. Dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
7. Dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);
8. Dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2021. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave), ne starije od 30 dana;
9. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
10. Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu;
11. Fotokopija diplome o stečenom srednjem ili visokom obrazovanju na poljoprivrednom fakultetu;
12. Potvrda o članstvu u zemljoradničkoj zadruzi – potpisana i pečatirana;
13. Dokaz o vlasništvu parcela ili overena fotokopija ugovora o zakupu ‒ koji obuhvata period od minimalno deset (10) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2022. godine) – ukoliko aplicira za Investiciju – postavljanje sistema protivgradne mreže, potrebna je i kopija lične karte vlasnika parcele na kojoj se podiže višegodišnji zasad;
14. Dokaz o vlasništvu parcela na kojima se postavlja oprema ili overena fotokopija ugovora o zakupu ‒ koji obuhvata period od minimalno pet (5) godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2022. godine) – ukoliko aplicira za Investicije – plastenici, navodnjavanje, potrebna je kopija lične karte vlasnika parcele na kojoj se podiže investicija;
15. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva i Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa;
16. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1440,00 dinara za pravno lice, 600,00 dinara za preduzetnike i 246,00 dinara za fizičko lice. Uplate naknada se vrše na račun Fonda broj: 200-3115731301038-76; sa pozivom na broj: 2022- broj RPG uplatioca.
17. Izjava dobavljača (potpisana i overena);
Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:
18. Izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
19. Potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;
20. Fotokopija OP obrasca i kartona deponovanih potpisa;
21. Fotokopija ili očitana lična karta lica ovlašćenog za potpis ugovora.
Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 6 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.
Tekstovi svih konkursa, prijave i dodatni obrasci mogu se preuzeti sa sajta
Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.10.2022. godine (ponedeljak).
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom “ Za konkurs – (NASLOV KONKURSA)
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Dokumenti za preuzimanje
ZBIRNO – KONKURSI 2022
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA KUPOVINU ZEMLJIŠTA DO 5 HEKTARA U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE I BUŠENJE BUNARA U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH ZAŠTIĆENIH BAŠTA (PLASTENICI, STAKLENICI) I OPREME U NJIMA U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA FINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKA SREDSTVA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U SEKTORU PRERADE, VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE (POGONSKE I PRIKLJUČNE) U POLJOPIVREDI U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU NOVIH SISTEMA PROTIVGRADNIH MREŽA U VIŠEGODIŠNJIM ZASADIMA VOĆA I VINOGRADA U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU PČELINJIH ROJEVA, KOŠNICA I OPREME ZA PČELARSTVO U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U GOVEDARSTVU, OVČARSTVU, KOZARSTVU I SVINJARSTVU U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA KUPOVINU SEMENSKE ROBE, ĐUBRIVA I ZAŠTITNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA IZGRADNJU OBJEKATA I NABAVKU OPREME NAMENJENE SKLADIŠTENJU ŽITARICA, VOĆA I POVRĆA (SILOSA, PODNIH SKLADIŠTA, HLADNJAČA) U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU OPREME ZA STOČARSKE FARME U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA NABAVKU KVALITETNE TELADI I PRASADI ZA TOV U 2022. GODINI
OBRAZAC PRIJAVE ZA DODELU KREDITA ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆA I VINOGRADA U 2022. GODINI

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana