Много буке о туберкулози, док канцер хара

0 1.032

ЗРЕ­ЊА­НИН: Над­ле­жни у Плућ­ној бол­ни­ци „Др Ва­са Са­вић” у Зре­ња­ни­ну по­ру­чи­ли су да не­ма ни­ка­квог раз­ло­га за ши­ре­ње па­ни­ке, јер у сред­њем Ба­на­ту не­ма епи­де­ми­је ту­бер­ку­ло­зе.

 dr Svetlana JovanovicРе­а­гу­ју­ћи на вест да је у Су­тје­сци, се­лу на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Се­чањ, че­тво­ро осо­ба обо­ле­ло од ове за­ра­зне бо­ле­сти, ле­ка­ри по­ме­ну­те здрав­стве­не уста­но­ве ис­та­кли су да та ин­фор­ма­ци­ја ни­је тач­на. Са­мо код јед­не осо­бе из тог ме­ста утвр­ђе­на је ту­бер­ку­ло­за и тај па­ци­јент се успе­шно опо­ра­вља.

– Не­ма ме­ста за па­ни­ку, по­што ова бо­лест не пред­ста­вља про­блем. За­вод за јав­но здра­вље у Зре­ња­ни­ну и ње­го­ва епи­де­ми­о­ло­шка слу­жба ни­су про­гла­си­ли ни­ка­кву епи­де­ми­ју ту­бер­ку­ло­зе. Је­дан слу­чај у Су­тје­сци ни­је ни­ка­кво из­не­на­ђе­ње, јер је то уоби­ча­је­но и за дру­га се­ла у ре­ги­о­ну – ре­кла је ју­че за „Днев­ник” ди­рек­тор Плућ­не бол­ни­це др Све­тла­на Јо­ва­но­вић.

Ле­кар Бра­ни­слав Мар­ти­нов об­ја­снио је да се на на­ци­о­нал­ном ни­воу од­нос од 25 обо­ле­лих на 100.000 ста­нов­ни­ка сма­тра за­до­во­ља­ва­ју­ћим, а да је у Сред­њо­ба­нат­ском окру­гу тај про­сек го­ди­на­ма мно­го ни­жи.

– Од по­чет­ка го­ди­не за­бе­ле­же­но је 13 слу­ча­је­ва ту­бер­ку­ло­зе, на 200.000 ста­нов­ни­ка у окру­гу. Ни мно­го раз­ви­је­ни­је и бо­га­ти­је зе­мље не­ма­ју ни­жу сто­пу. Ту­бер­ку­ло­за ни­је она бо­лест од пре 70 го­ди­на, она је са­да пот­пу­но из­ле­чи­ва – ре­као је др Мар­ти­нов за наш лист и пре­ци­зи­рао да у ри­зич­не гру­пе спа­да­ју со­ци­јал­но угро­же­ни гра­ђа­ни, ко­ри­сни­ци на­род­них ку­хи­ња, ин­тра­вен­ски нар­ко­ма­ни и про­сти­тут­ке.

Ње­гов ко­ле­га, др Ми­лош Ко­ва­че­вић, пре­до­чио је зва­нич­не по­дат­ке о бро­ју ту­бер­ку­ло­зних па­ци­је­на­та за не­ко­ли­ко го­ди­на уна­зад. Та­ко је у 2010. и 2011. го­ди­ни би­ло по 15 но­во­о­бо­ле­лих, док их је ла­не би­ло два­на­ест.

– Не по­сто­ји ни­је­дан раз­лог да се од 13 па­ци­је­на­та, ко­ли­ко их је би­ло од по­чет­ка ове го­ди­не, са­мо јед­на осо­ба из­дво­ји, што су ура­ди­ли ме­ди­ји пи­шу­ћи о слу­ча­ју у Су­тје­сци. Тај слу­чај је пот­пу­но уоби­ча­јен у скло­пу обо­ље­ња ко­ја се де­ша­ва­ју спо­ра­дич­но – на­гла­сио је у из­ја­ви за „Днев­ник” др Ко­ва­че­вић.

По ми­шље­њу др Све­тла­не Јо­ва­но­вић, уме­сто што се по­след­њих да­на ства­ра ве­ли­ка фа­ма око ту­бер­ку­ло­зе, ко­ја се др­жи под кон­тро­лом, ви­ше па­жње би тре­ба­ло по­све­ти­ти кар­ци­но­му плу­ћа, ко­ји је и пу­но ве­ћи про­блем.

– Са­мо упо­ре­ди­те, про­шле го­ди­не смо има­ли 12 па­ци­је­на­та обо­ле­лих од ту­бер­ку­ло­зе, а 38 но­во­от­кри­ве­них слу­ча­је­ва кар­ци­но­ма брон­ха. Ове го­ди­не има­мо 48 па­ци­је­на­та са кар­ци­но­мом и са том бо­ле­шћу се још увек те­шко но­си­мо – за­кљу­чи­ла је на­ша са­го­вор­ни­ца.

Ж. Ба­ла­бан – Дневник

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana