SKUPŠTINA AKCIONARA PP "RATAR" AD JAŠA TOMIĆ

0 1.090

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. tačka 4. Odluke o organizovanju Akcionarskog društva “Ratar“ Jaša Tomić radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor Poljoprivrednog preduzeća “Ratar“ Akcionarskog društva iz Jaše Tomića, ul. M.Tita br. 70

 

s a z i v a

 

SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati dana 21.06.2011. godine sa početkom u 10,00 časova

u Upravnoj zgradi, u Jaši Tomiću – ul. M.Tita br. 70 sa sledećim

 

D n e v n i m          r e d o m:

  1. Izbor verifikacione komisije i usvajanje izveštaja iste, i utvrđivanje kvoruma,
  2. Izbor predsedavajućeg Skupštine,
  3. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika,
  4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara sa prethodne sednice,
  5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2010. godinu i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2010. godinu sa izveštajem revizora,
  6. Isplata po osnovu učešća zaposlenih u dobiti po godišnjem izveštaju o poslovanju,
  7. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija,
  8. Donošenje odluke o prodaji nepokretnosti,
  9. Donošenje odluke o kupovini imovine drugih preduzeća do 30% knjigovodstvene vrednosti imovine Društva.

 

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

– Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine PP “Ratar“ AD Jaša Tomić imaju akcionari i punomoćnici koji imaju najmanje   4.000 akcija ili koji predstavljaju akcionare sa 4.000 akcija.

Pozivaju se akcionari i punomoćnici koji su ostvarili pravo da učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasa (1 glas = 1 akcija) da to svoje pravo prijave u Kadrovsku službu Preduzeća do 21.06.2011. godine do 08,00 časova radi priprema materijala za verifikacionu komisiju.

– Jedna akcija daje pravo na jedan glas.

– Materijali za sednicu Skupštine mogu se razgledati u PP “Ratar“ AD, u Jaši Tomiću, ul. M.Tita br. 70, svakog radnog dana od 08,00 do 13,00 časova u periodu od 13.06.2011. do 20.06.2011. godine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA:

PP “Ratar“ AD Jaša Tomić:

sr  Milijana Bandić

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana