Šta je sve potrebno?

0 1.079

Jasa Tomic - 1
Povodom trenutno aktuelne legalizacije stambenih objekata u Jaša Tomiću koja je od strane lokalne samouprave pokrenuta, a u cilju što boljeg informisanja građana redakcija NMR Info je razgovarala sa Radomirom Kovačevićem, načelnikom Odeljenja zа urbаnizаm, putnu privredu, stаmbeno-komunаlne poslove i grаđevinаrstvo.
Radomir Kovačević je izjavio da su napokon stvoreni uslovi na osnovu Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole da se u Jaša Tomiću legalizuju objekti izgrađeni posle poplave. Posebno je naglasio da su u Članu 4. navedeni uslovi, način i postupak za sticanje prava svojine, a u Članu 8. uz zahtev šta je sve potrebno dostaviti od dokumentacije.

Član 4:
Ako vlasnik porodičnog stambenog objekta do 300 m neto korisne površine ne poseduje dokaze iz člana 2. ovog zakona, organ nadležan za upis prava svojine upisaće pravo svojine na objektu na osnovu najmanje dva dokaza, i to:
Na objektima izgrađenim u skladu sa zakonom, a koji su dograđeni, nadzidani ili adaptirani do 11. septembra 2009. godine, bez građevinske dozvole, upisaće se pravo svojine u korist vlasnika posebnog dela u skladu sa ovim zakonom.

1) rešenja nadležnog organa kojim je utvrđen porez na imovinu na pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu;
3) izdatog računa za plaćanje električne energije, gasa i si;
4) potvrda nadležnog inspekcijskog organa o vremenu izgradnje bespravno izgrađenog objekta;
5) obaveštenja nadležnog organa uprave o mogućnosti legalizacije objekta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje postupak legalizacije.

Član 8:
Zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu podnosi se organu nadležnom za upis prava svojine na čijoj teritoriji se bespravno izgrađeni objekat nalazi.
Uz zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, odnosno delovima objekata, uz dokaze iz člana 2. ovog zakona, za objekte koji nisu već snimljeni, dostavlja se i:

1) snimak objekta, urađen u preglednoj razmeri i overen od strane registrovanog izvođača radova geodetske struke, a koji sadrži: prikaz položaja katastarske parcele prema stranama sveta, oznaku katastarske parcele, snimljene sve bespravno izgrađene objekte na parceli sa upisanim dimenzijama osnove objekta, oznaku broja objekata po redosledu, spratnost i način korišćenja objekata za sve objekte na parceli i priloženim zapisnikom snimanja detalja;
2) zapisnik o izvršenom uviđaju;
3) po potrebi specifikacija posebnih delova objekta po etažama, sa priloženom skicom uz V2 list koji sadrži podatke o posebnim fizičkim delovima zgrade;

Nosioci prava svojine, prava korišćenja, odnosno prava zakupa na zemljištu, kao i vlasnici bespravno izgrađenog objekta u smislu ovog zakona, dužni su da licu koje vrši uviđaj omoguće nesmetan pristup objektu.

Kompletan Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole možete pogledati ili preuzeti ovde.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana